Tematiske presentasjoner offentlige anskaffelser

Her finner du korte videopresentasjoner av tema som er relevante ved offentlige anskaffelser. Presentasjonene er utarbeidet til de ukentlige Zoomtreffene (erfaringsnettverket). 

Hver video er rundt fem minutter. I opplistingen under har vi beskrevet temaet i høyre kolonne og lagt videoen i venstre kolonne. For de første temaene er videoene åpne for alle. For å få tilgang til alle videoene, må du ha registrert deg og være logget på.  

Erfaringsnettverket (Zoomtreffet) er en ukentlig digital møtearena for folk som arbeider med offentlige anskaffelser. Hvert treff varer i ca 20 minutter, og inneholder en kort presentasjon (ca 5 min) og en påfølgende samtale mellom deltakerne om temaet. Spørsmål kan stilles underveis, og det er anledning til å foreslå temaer for fremtidige treff. Presentasjonene utarbeides av eksperter og kursholdere innen offentlige anskaffelser.

Videopresentasjonene er utviklet i et samarbeid mellom Lucubrate og Nidecon Consulting.

Videopresentasjon

Tema

Klikk på pilene til høyre i bildet for å se videoen i fullskjerm-visning.

Miljøkrav, hva er gode objektive krav?

Ved offentlige anskaffelser kan du stille krav til miljø i hele prosessen, dvs både som kvalifikasjonskrav, som kravspesifikasjon som tildelingskriterium og som kontraktkrav. Det er viktige at du ikke stenger for gode løsningsforslag som dekker behovet ditt samtidig som du begrenser miljøbelastningen. Videoen tar for seg hva som kan være gode objektive miljøkrav.

Innleder: Hans Martin Førsund

Klikk på pilene til høyre i bildet for å se videoen i fullskjerm-visning.

Når bør vi vurdere å prekvalifisere leverandørene?

Kvalifikasjonskriterier er kriterier som skal måle leverandørenes relative evne til å kunne levere den ønskede ytelsen. Den kan brukes når vi ønsker å begrense antall leverandører som får delta i konkurransen. Denne presentasjonen ser på ulike forhold knyttet til prekvalifisering av leverandører.

Innleder: Alf Nelson

Klikk på pilene til høyre i bildet for å se videoen i fullskjerm-visning.

Tildelingskriterier i konkurransen

Tildelingskriterier ved offentlige anskaffelser er en spesifikasjonstype som også kalles for konkurransekriterier.  Tildelingskriterier skal gi merverdi for deg som oppdragsgiver og være egnet til å skille tilbudene fra hverandre. 

Videoen tar for seg noen forhold rundt tildelingskriterier

Innleder: Karl Skaar

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Hvordan vekte konkurransekriterier?

Tildelingskriterier er en spesifikasjonstype som også kalles for konkurransekriterier. Du skal bruke de tildelingskriteriene som bidrar til best behovsoppfyllelse for dere til lavest kostnad eller pris.

Videoen ser på noen moment knyttet til forhandlinger.

Innleder: Alf Nelson

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Forhandlinger

Forhandlinger er en form for utveksling av meninger om hvordan deltakerne i forhandlingene skal forholde seg etter at forhandlingene er avsluttet. Forhandlinger kan føre til enighet og en felles beslutning eller de kan resultere i uenighet. 

Videoen ser på noen moment knyttet til forhandlinger.

Innleder: Karl Skaar

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Avslutning av konkurransen

Etter at vi har mottatt tilbud skal vi gå gjennom tilbudene, vurdere, velge tilbud og inngå avtale. Før avtale inngås skal oppdragsgiveren informere om hvilken leverandør som tildeles kontrakten og gi en begrunnelse for hvorfor.

Videoen tar for seg noen moment knyttet til avslutning av konkurransen.

Foreleser: Karl Skaar

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Hvordan gjøre poengberegningen i praksis?

Evalueringsmodeller med vurdering av pris, kostnads- og kvalitetskriteriene regnes om til poeng. Kriteriene som brukes kan sammenfattes i en tabell. Oppdragsgiver må gi beste tilbud maksimalt oppnåelig poeng.

Videoen tar for seg poengberegning ved offentlige anskaffelser.

Foreleser: Alf Nelson

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Hvordan kan vi dra nytte av merkeordninger ved offentlige anskaffelser?

Innkjøpere i det offentlige har plikt til å ta hensyn til en rekke forhold ved anskaffelser, som f.eks. miljø og menneskerettigheter, og mange er usikre på hvordan dette gjøres, og hvilken rolle merkeordninger evt. kan ha ved anskaffelser.  Se mer i videoen.

Foreleser: Hans Martin Førsund

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Merkeordninger, miljøkrav og sertifisering

Miljømerker, EPDer, miljøsertifiseringer, attester med mer kan brukes for å oppfylle miljøkrav og -kriterier samtidig som behovet i anskaffelsen dekkes. En miljømerkeordning kan brukes på flere måte

Videoen tar for seg merkeordninger og miljøkrav ved offentlige anskaffelser.

Foreleser: Hans Martin Førsund

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Bruk av cpv koder og konsekvenser ved feil

CPV er standardisere betegnelsene som oppdragsgiverne bruker til å beskrive gjenstanden i kontrakter. Ved å gruppere anskaffelser etter ulike CPV numre, blir det enklere for leverandørene å søke etter relevante kunngjøringer.

CPV-numrene viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder. 

Foreleser: Karl Skaar

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Hvordan ta hensyn til bærekraftsmålene?

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Blant målene omhandler mål 12 ansvarlig forbruk og produksjon, hvor en målsetning er å fremme offentlig innkjøpspraksis som er bærekraftig og i henhold til nasjonal politikk og prioriteringer.

Foreleser: Hans Martin Førsund

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Avlysningsplikt og avlysningsrett

Utlysningen av en anbudskonkurranse vil ikke alltid føre til kontraktsinngåelse. Av ulike grunner vil oppdragsgiver kunne finne det nødvendig å avlyse konkurransen. Dette kan være problematisk i forhold til den tid og ressurser tilbyderne har viet konkurransen, og det er dermed nødvendig at slik avlysning skjer i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.

Foreleser: Alf Nelson

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Hvilke kvalifikasjonskrav kan vi stille?

Det er satt noen grunnleggende krav til kvalifikasjonskravene for at de skal være lovlige. Disse kravene gjelder uansett hvilken del av forskriften den aktuelle anskaffelsen må følge.

Videoen tar for seg kvalifikasjonskrav som vi kan stille ved offentlige anskaffelser.

Foreleser: Alf Nelson

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Hvordan kan vi kartlegge behov i anskaffelsen?

Kartleggingsfasen er en viktig fase i en anskaffelse fordi det er her vi legger premissene for alt som skal skje videre. Det er viktig at vi beskriver behovet på en grundig måte. Denne beskrivelsen skal ligge til grunn for hva leverandørene skal tilby oss og hvordan vi senere skal vurdere tilbudene og begrunne valg av tilbud. Videoen tar for seg behovskartlegging ved offentlige anskaffelser.

Foreleser: Alf Nelson

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Regler for offentlige anskaffelser

Den 1. januar 2017 trådte ny lov og nye forskrifter om offentlige anskaffelser i kraft.  Forskriften gjelder for det første alle etater og organer i staten, fylkeskommunene og kommunene. Reglene omfatter også sammenslutninger med statlige myndigheter, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og/eller offentligrettslige organer.

Videoen tar for seg regler ved offentlige anskaffelser.

Foreleser: Hans Martin Førsund

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Markedsdialog offentlige anskaffelser

Det er lovlig å ha dialog med markedet så lenge du behandler leverandørene likt, unngår å gi urimelig konkurransefordel og ikke røper forretningshemmeligheter. God kunnskap om markedet gir bedre behovsdekning på en kosteffektiv måte og som oppdragsgiver har du stort handlingsrom.

Videoen tar for seg ulike forhold ved markedsdialog ved offentlige anskaffelser.

Foreleser: Alf Nelson

 

 

Du må være pålogget for å se denne presentasjonen.

Klikk her for å logge deg på...

Risikovurdering ved offentlige anskaffelser

Når alle risikoer som kan opptre er kartlagt skal risikoene vurderes. Hvilke risikoer er mest kritiske, og hvilke skal håndteres videre? Sannsynligheten for at de inntreffer, og eventuell konsekvens kan plasseres i en risikomatrise. 

Videoen tar for seg risikovurdering ved offentlige anskaffelser.

Foreleser: Karl Skaar